Sobota, 19 Września 2020, 2:10
Strona główna Kontakt
3ziko.pl


https://2zlote.info/obrazy/inne/twizja/twizja468x60.jpgREGULAMIN


1. Informacje ogólne


Właścicielem serwisu jest firma Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. z siedzibą w Czechach, Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, posługująca się numerami IČ: 058 91 078 i DIČ (VAT UE): CZ05891078, z kapitałem zakładowym 40 000 CZK opłaconym w całości. Administratorami serwisu są: Miroka i Netele.


2. Rejestracja


a) Użytkownikami programu 3ziko.pl mogą zostać osoby, które mają ukończone 13 lat, akceptują niniejszy regulamin oraz znają język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie najważniejszych informacji zamieszczonych w serwisie. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w programie jest brak sprzeciwu rodziców bądź opiekunów prawnych.

b) Użytkownikiem zostaje się w momencie poprawnego utworzenia konta w programie 3ziko.pl. Można tego dokonać na przykład poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

c) W formularzu rejestracyjnym można wpisać cokolwiek. Jednak podanie fałszywych danych może spowodować problemy z wypłatą zarobków, zwłaszcza w przypadku wypłat realizowanych przelewem bankowym. Odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

d) Założenie pierwszego konta w 3ziko.pl jest bezpłatne.

e) Użytkownik może posiadać więcej kont w serwisie 3ziko.pl, pod warunkiem że za każde następne konto zapłaci jednorazową opłatę w wysokości 100 zł.

f) Za konta tego samego użytkownika uważa się wszystkie konta, na które nastąpiło logowanie przez tę samą osobę, z tego samego adresu IP lub z tego samego komputera.

g) Jeśli Użytkownik skasował swoje konto, to założenie nowego przed upływem 365 dni od skasowania poprzedniego jest dopuszczalne pod warunkiem uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł. W szczególnych przypadkach administracja 3ziko.pl może odstąpić od pobierania tej opłaty.

h) Na Użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wszelkie skutki czynności dokonanych po zalogowaniu się na jego konto, nawet jeśli czynności te zostały dokonane przez osoby nieuprawnione.


3. Zarobki


a) Użytkownicy otrzymują z góry ustalone wynagrodzenie za:

- czytanie płatnych e-maili

- klikanie w płatne i punktowe kliki

- wykonywanie płatnych zadań

- płatne pobieranie plików

- promowanie PTP

- skuteczne polecanie programu innym osobom

- udział w konkursach

- inne

b) Użytkownicy mogą stracić pieniądze za:

- oszukiwanie w serwisie

- nieopłacenie wykupionych przez siebie usług

- niewywiązywanie się ze zobowiązań aukcyjnych

- nieprzestrzeganie regulaminu serwisu lub regulaminów poszczególnych sekcji

- działanie na szkodę 3ziko.pl

- wulgaryzmy lub inne niestosowne wpisy na czacie lub w prywatnych wiadomościach

- rozsyłanie spamu (czyli niechcianych treści) poprzez prywatne wiadomości

- wstawianie linków na czacie bez wcześniejszej zgody administracji serwisu

- świadome i celowe obrażanie innych osób

- kliknięcie w link o wartości ujemnej

- używanie oprogramowania do automatycznego klikania


4. Wypłata środków


a) Podstawową formą wypłaty zgromadzonych środków jest przelew na polskie lub czeskie konto bankowe.

b) Użytkownik może zażądać wypłaty w wysokości co najmniej 5 zł. Dla posiadaczy kont premiowanych minimum do wypłaty może być niższe.

c) Minimalna kwota do pierwszej wypłaty realizowanej przelewem na polskie konto bankowe to 0.50 PLN.

d) Minimum do wypłaty może zostać czasowo lub na stałe obniżone, o czym administracja poinformuje użytkowników.

e) Wypłaty na konta bankowe nie są obciążone żadną prowizją.

f) Wypłaty na konta PayPal są możliwe od kwoty 8 zł i są wysyłane jako zapłata za usługę, a więc PayPal pobiera prowizję od każdego przelewu. Prowizja ta jest odejmowana od zarobków użytkownika.

g) Administracja serwisu 3ziko.pl nie wykonuje przelewów na konta PayPal użytkowników w trybie krewni/znajomi.

h) Wypłaty za pośrednictwem PayPal będą realizowane wyłącznie na zweryfikowane konta PayPal. Możliwe jest odstępstwo od tej zasady w uzasadnionych przypadkach, jednakże decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do administracji 3ziko.pl.

i) Zarobione środki można przeznaczyć na doładowanie telefonu w systemie pre-paid. Doładowania są realizowane w pełnych złotych, w kwotach wynoszących co najmniej 5 zł.

j) Środki zgromadzone na koncie Użytkownika mogą zostać wykorzystane na zakup reklam, konta premiowanego, usług, opłacenie aukcji oraz w inny sposób dostępny w serwisie.

k) Wypłaty na konta bankowe realizowane są zbiorczo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż 14-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu zamówienia wypłaty.

l) Wypłaty na konta PayPal będą realizowane w ciągu 60 dni od zamówienia.

m) Możliwe są wypłaty ekspresowe za dodatkową odpłatnością.

n) Dopuszczalne są inne formy wypłat (np. Payza), po indywidualnym uzgodnieniu warunków.

o) Przy wypłacie środków wypłacona kwota zostanie odjęta od stanu konta w 3ziko.pl.

p) Warunkiem otrzymania wypłaty jest podanie wszystkich danych koniecznych do jej zrealizowania. Konsekwencje braku niezbędnych informacji lub podania danych błędnych bądź nieprawdziwych ponosi wyłącznie użytkownik programu.

q) W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza wypłaty/reklamy należy liczyć się z możliwością utraty środków pobranych podczas wypełniania formularza.


5. Polityka prywatnosci


a) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami, zapisując sie do 3ziko.pl, każdy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych.

b) Żadne informacje na temat Użytkownika nie będa udostępniane osobom trzecim, chyba że administracja serwisu będzie zobowiązana do udostępnienia danych na mocy przepisów prawa. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja opisana w punkcie c).

c) Informacje dotyczące Użytkownika mogą zostać udostepnione w przypadku, gdy Użytkownik dopuści się oszustwa lub innego czynu zabronionego. Wtedy jego dane mogą zostać przekazane organom ścigania, osobie poszkodowanej oraz administratorom innych podobnych serwisów, które mogłyby ponieść szkodę spowodowaną działaniem Użytkownika.

d) Użytkownik zapisując się do serwisu potwierdza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do:

- wysyłania na jego adres email bezpłatnych i płatnych wiadomosci reklamowych oraz informacyjnych od serwisu

- celów marketingowych i reklamowych

- celów rozliczeniowych

e) Baza danych zawierająca informacje dotyczące użytkowników jest zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą Użytkownicy 3ziko.pl, nr zgłoszenia 012662/2012, nr księgi 116962.

f) Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne i w każdej chwili można je usunąć lub zmienić, po zalogowaniu sie w programie.

g) Użytkownik moze w kazdej chwili zrezygnowac z uczestnictwa w programie, co jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych osobowych z bazy danych.

h) W przypadku usunięcia konta Użytkownika adres IP z którego się logował na swoje konto będzie anonimowo przechowywany w bazie danych przez okres 365 dni od usunięcia konta (wyłącznie w celu umożliwienia realizacji pkt. 2g).

i) Administracja zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczacych osób, które podjęły probę oszukania naszego programu lub innych użytkowników i zostały z tego powodu pozbawione uczestnictwa. Dane te nie bedą jednak wykorzystywane do celów marketingowych i reklamowych.


6. SPAM


a) Używanie SPAMu przy reklamowaniu serwisu (czyli na przykład wysyłanie maili do nieznanych osób, umieszczanie swojego reflinku w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub zachęcanie do zapisu przy wykorzystaniu komunikatorów) jest surowo zabronione.

b) Administracja nie ponosi zadnej odpowiedzialności za użytkowników rozsyłajacych reklamę serwisu w postaci SPAMu.


7. Każdy Użytkownik, który umyślnie wykorzystał lukę w zabezpieczeniach lub błędy w skrypcie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany przez administrację. W serwisie obowiązuje absolutny zakaz używania jakiegokolwiek oprogramowania służącego do automatycznego klikania czy otwierania reklamowanych stron bądź w inny sposób naśladującego zachowania człowieka. Karą za używanie tego typu oprogramowania jest utrata wszystkich zarobków oraz usunięcie konta użytkownika bez możliwości ponownego zapisu, a także przekazanie danych uzytkownika adminom innych podobnych serwisów.

8. Za niekulturalne zachowanie wobec administracji i innych użytkowników serwisu grozi zablokowanie lub utrata konta bez możliwości wypłaty i ponownego zapisu.

9. Każdy klient i użytkownik ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od zauważenia nieprawidłowosci. Serwis kazdą reklamację może rozpatrywać maksymalnie do trzech razy. Trzecia decyzja w sprawie reklamacji jest zawsze decyzją ostateczną i nieodwolalną.

10. Konta użytkowników, którzy nie zalogowali się do serwisu przez okres 365 dni, mogą zostać w każdej chwili usunięte.

11. Nieuregulowanie należnych rachunków wobec serwisu może zakończyc się nałożeniem kary finansowej, odebraniem poleconych, zdegradowaniem konta do zwykłego lub wydaleniem użytkownika z serwisu. Jeżeli zamówienie było złożone przez pomyłkę, należy bezzwłocznie poinformować o tym administrację.

12. Reklama


a) Serwis 3ziko.pl nie reklamuje stron zawierających elementy erotyczne, pornograficzne, wulgarne, łamiące polskie prawo, szkodliwe dla odwiedzających (np. wirusy, trojany i wszelkiego rodzaju szkodliwe oprogramowanie). W przypadku stwierdzenia obecności takich treści w wykupionej reklamie, reklama zostanie skasowana bez możliwości odzyskania pieniędzy wydanych na jej zakup.

b) Każdy użytkownik internetu może skorzystać z naszych usług reklamowych.

c) Sprzedaż reklam odbywa się tylko za z góry ustaloną cenę i w określonych pakietach.

d) Wyjątkiem dotyczącym cen i wielkości pakietów są ewentualne promocje.

e) Pieniądze przeznaczone na zakup reklamy nie będą zwracane.

f) Każdy reklamodawca ma dostęp do statystyk swojej reklamy, po zalogowaniu na swoje konto w serwisie.

g) Reklamodawca ma możliwość samodzielnego edytowania większości rodzajów reklam.

h) Statystyki reklam są usuwane po zakończeniu kampanii reklamowej.

i) Wszelkie informacje dotyczące zakupu reklam znajdują się przy formularzach zamowień.

j) Serwis 3ziko.pl nie przyjmuje zapłaty za reklamy przez PayPal w trybie krewni/znajomi. Każda przesłana w ten sposób kwota będzie zwracana na konto nadawcy, a zamówienie anulowane.13. Poleceni i ich sprzedaz


a) Serwis zastrzega sobie prawo do sprzedaży użytkowników jako poleconych tylko wtedy, kiedy nie są oni poleconymi żadnego innego użytkownika.

b) Sprzedaż poleconych odbywa się tylko za z góry ustalone przez serwis kwoty i tylko w określonych pakietach.

c) Pieniądze przeznaczone na zakup poleconych nie będą zwracane.

d) Każdy uzytkownik może bezpłatnie zwrócić każdego ze swoich poleconych bez jakiejkolwiek rekompensaty.

e) Każdy użytkownik ma prawo do przyznania każdemu ze swoich poleconych refbacku wg własnego uznania i zmiany wysokości przyznanego refbacku w dowolnym momencie.

f) Każdy użytkownik ma prawo do przekazania każdego ze swoich poleconych innemu użytkownikowi po uiszczeniu na rzecz serwisu opłaty za transfer. Przekazanie poleconego może się odbyć pod warunkiem, że w siatce referencyjnej przekazywanego poleconego nie ma na żadnym poziomie osoby, której ma być on przekazany.14. Członkostwo premiowane

- czlonkostwo premiowane jest płatnym rozszerzeniem uczestnictwa w serwisie 3ziko.pl,
- cena członkostwa premiowanego jest zmienna i ustalana wyłącznie przez administrację,
- pieniądze przeznaczone na zakup członkostwa premiowanego nie będą zwracane,
- uczestnik premiowany otrzymuje specjalne uprawnienia wymienione przy zakupie członkostwa,
- w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień należy w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem serwisu,
- uprawnienia członków premiowanych mogą ulec zmianie, jednak zmiany nie obowiązują tych, którzy wykupili premiowane członkostwo przed ich wprowadzeniem.

15. Każdy Użytkownik, ktory złamie regulamin, może dostać status "zawieszony" (ban), a każda próba oszukania moze skończyć się nałozeniem kary finansowej bądź utratą konta.

16. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w kazdym momencie. Jesli nie akceptujesz regulaminu, skasuj swoje konto.

17. Nieznajomość regulaminu nie usprawiedliwia jego nie przestrzegania.


Nawigacja
Info
Polecamy
Reklama